بازدید کننده گرامی؛ با سلام و احترام، به استحضار شما می رساند برای دسترسی به بخش هایی از سایت نیاز به ثبت نام و ورود دارد.

فرآیند برون سپاری پروژه های صنعتی و هوایی

واگذاری انجام فرایند‌ها یا فعالیت‌های داخلی یک کسب و کار به یک تأمین کننده خارجی تحت قراردادی مشخص است. هنگامی که یک سازمان برخی از فعالیت‌ها یا فرایندهای کسب و کار خود را به عرضه‌کننده‌ای در بیرون از شرکت یا سازمان خود بسپارد این عمل را برون‌سپاری می‌نامند. در بسیاری موارد در برون‌سپاری، حق تصمیم‌گیری و عوامل تولید هم به سازمان دیگر واگذار می‌شود.
سایر تعاریف برون‏سپاری عبارتند از:
• برون سپاری یعنی کالا‌ها و خدماتی که قبلا در داخل سازمان تولید می‌شد، از دیگران خریداری شود و از خدمات آن‌ها استفاده گردد.
• برون سپاری به روشی گفته می‌شود که طی آن، بنا بر دلایلی شرکتی قسمتی از کار خود را به شخص و یا شرکتی دیگر بسپارد.
• برون سپاری عبارت است از واگذاری برخی از فعالیت‌های تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم‌گیری شرکت به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد و یا تفاهم نامه.


• برون سپاری را می‌توان طراحی فعالیت‌ها به وسیله ارکان ثالث، قرارداد بستن کارا و سیستماتیک با سازمان‌های بیرونی برای خرید فعالیت‌ها و یا درجه پایینی از یکپارچه سازی عمودی در یک زنجیره تأمین تعریف نمود.
• برون سپاری می‌تواند به صورت انعقاد قرارداد با یک سازمان خارجی جهت بر عهده گرفتن مسئولیت فراهم کردن مسئولیت‌های کسب و کار تعریف شود.
چرا برون سپاری کنیم؟
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﻣﻮر ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻮال ﮐﻠﯿﺪی زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دهد:
۱Why– (ﭼﺮا)؟ آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ در ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮون ﺳﭙﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﻨﺎﻓﻊ و رﯾﺴﮏ‏ﻫﺎی آن ﭼﯿﺴﺖ؟
۲What– (ﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ)؟ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﮐﻨﺪ؟
۳Whom– (ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ)؟ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮون ﺳﭙﺎری را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ اراﺋﻪ‏دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺘﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ؟
۴How– (ﭼﮕﻮﻧﻪ)؟ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اداره ﺷﻮد؟
سابقه برون سپاری
اگرچه کاربرد واژه برون سپاری در حوزه تولید و صنعت سابقه زیادی ندارد، اما موضوع جدیدی نیست و فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می‌رسد واگذاری فعالیت جمع آوری مالیات به پیمانکاران در زمان رومی‌ها نخستین شکل برون سپاری بوده است. در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی در انگلیس عملیات نگهداری چراغ‌های خیابان، مدیریت زندان‌ها و جمع آوری مالیات فعالیت‌های واگذار شده به پیمانکاران بوده است. تقریبا در همین زمان در آمریکا و استرالیا تحویل محموله‌های پستی و در فرانسه ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برون سپاری شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت قبل و همچنین در خلال انقلاب صنعتی، انواعی از برون سپاری اجرا شده است. اگر چه واژه برون سپاری برای نخستین بار در سال ۱۹۸۹میلادی، برای تشریح تصمیم شرکت کداک جهت واگذاری انجام فعالیت‌های فناوری اطلاعات به یکی از شرکت‌های تابعه آی بی‌ام ۲به عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفت.سطوح برون سپاری
ﺑﺮون ﺳﭙﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮان در دو ﺣﻮزه‌ی ﻣﺤﺼﻮﻻت«(ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ) »و «ﺧﺪﻣﺎت (اﻣﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ)» تقسیم کرد. در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت، اﺟﺰاء و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه واﮔﺬار ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و اﻣﻨﯿﺖ، ﺳﺮاﯾﺪاری، ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺬا و …، ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه، ﺗﺪارﮐﺎت، اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن (ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻘﻮق)، اﻣﻮر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺖ، اﻧﺒﺎرداری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدی، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎت رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی نیز تحقق یابد.
به کارگیری راهبرد برون سپاری برای یک فرآیند خاص نیازمند پردازش مواردی چون توانایی نسبی انجام فرآیند، میزان رقابتی بودن فرآیند و پتانسیل فرصت طلبی در اثر برون سپاری فرآیند می‌باشد. پردازش هر یک از موارد مذکور تعدادی راهبرد منبع یابی برای سازمان فراهم می‌کند. رویکرد منبع یابی شامل تک منبعی (استفاده از یک تأمین کننده دارای فرآیند و فناوری خاص) و چند منبعی (استفاده از چند تأمین کننده و ایجاد رقابت بین آن‌ها در ارائه خدمات بهتر) می‌باشد.
در قرارداد‌های برون سپاریپیچیده که در سطح سازمان تنظیم می‌شود، دستیابی به سطح کلی توافق مهم است. برای موفقیت مدیران ارشد در این قرارداد‌ها، ترسیم چارچوب کلی برون سپاری مفید خواهد بود
تعریف برون سپاری
واژه برون سپاری معمولا هنگامی به کار برده میشود که شرکتها اقدام به تجزیه فعالیتها یا تجزیه عمودی میکنند.این واژه در پایان دهه1980 درباره مقاطعه کاری(پیمانکاری) فرعی و سیستم اطلاعات مدیریت،ابداع و به کار گرفته شده.
اگرچه در گذشته بسیاری از خدمات پیمانکاری مربوط به تولید قطعات یا سیستم اطلاعات میشد،اما در سالهای اخیر بسیاری از وظایف دیگر در بخشهای مختلف از قبیل خدمات اداری،فعالیتهای نیروی انسانی،ارتباط از راه دور،خدمات مشتری،لجستیک و حتی امنیت،برون سپاری شده است.(1999,Griver) واژه برون سپاری در بسیاری از موارد مترادف با تصمیم گیری درباره خارجی کردن امور به کار رفته است.اصطلاحاتی چون "ساخت یا خرید" ، "ادغام یاتجزیه فعالیتها" اشاره به برون سپاری دارند و برخی از نویسندگان نیز از برون سپاری در اشاره به تصمیمات مربوط به یکپارچه سازی عمودی استفاده نموده اند.
امروزه واژه برون سپاری جایگزین مفهوم سنتی مقاطعه کاری فرعی شده است؛ با این وجود برخی از نویسندگان بین این دو اصطلاح تفاوت قایلند. ون میگم (1999) مقاطعه کاری را به دست آوردن اقلامی (اعم از محصول،قطعه یا خدمت) میداند که خود شرکت نیز میتواند آن را تولید کند و برون سپاری را به دست آوردن اقلامی میداند که شرکت نمیتواند نسبت به تولید آن اقدام کند.اما افرادی مثل شاووفیر (1997) ،لاسیتس و هیرشیم (1993) و روتری و رابرتسون (1995) برون سپاری را شکلی از فعالیت پیمانکاری میدانند که قبلا در شرکت انجام شده است و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است.
به عبارت دیگر، برون سپاری جایگزین خدماتی شده است که قبلاتوسط شرکت انجام میشد. از نظر گیلی و رشید (2000) برون سپاری عبارت است از عقد قرارداد با عرضه کننده بیرونی برای انجام فعالیتهایی که قبلا در شرکت انجام میشد؛ یا انجام فعالیتهایی که کاملا جدید هستند(Giley,Greer,Rasheed ,2004)
برون سپاری به عنوان یکی از ابزار های توسعه سازمانها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی در سالهای اخیرمورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته و به صورتهای مختلف به اجرا درآمده است.اما تا کنون موضوع برون سپاری غالبا به صورت کلی ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی مشخصی جهت برون سپاری ارائه نگردیده است.
برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کاربرد های بیشتری پیدا میکند. مدیران تجاری و صنعتی در حالی که میکوشند از استراتژی برون سپاری استفاده کنند ، در حای که تحقیقات آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیتهای ساخت محصول موجود است ولی متاسفانه مطالعات علمی محدودی در زمینه برون سپاری خدمات و فعالیتهای خدماتی انجام گرفته است.
موضوع مهمی که برای دست اندرکاران کسب و کار در استفاده از برون سپاری مطرح است، آن است که یک شرکت تصمیم بگیرد چه فعالیتی را برون سپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد؟ مسئله ای که مدیران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاری نیست ،بلکه تعیین فعالیتی است که باید برون سپاری شود و این موضوع نیازمند آن است که استراتژی های برون سپاری با روشنی معین شوند.
اینجا سعی شده تا یک دانش کاربردی ارائه شود ، به طوری که مدیریت از طریق آن بتواند به راحتی در رابطه با نوع،میزان و نحوه واگذاری فعالیتها به پیمانکاران تصمیم بگیرد و همچنین تعیین کند چه فعالیتهایی باید برون سپاری شده و چه فعالیتهایی باید در خود سازمان انجام شود.(1997,Jennings)
یکی از استراتژی هایی که شرکتها و سازمانها برای توسعه فعالیتهای خود به کار می برند عبارت است از: استراتژی رشد عمودی که به موجب آن شرکتها فعالیتهای بعد و یا قبل از فعالیتهای خود در زنجیره عرضه را انجام میدهند. نتیجه رشد عمودی ،ادغام عمودی است.ادغام عمودی نشان میدهد که یک مؤسسه تا چه حد از مراحل مختلف زنجیره ارزش صنعت خود ،اعم از کسب مواد اولیه ، تأمین اجزاء و قطعات، تولید محصول نهایی و حتی فروش کالایش را خود انجام میدهد.(p.74 وporter ،2001)
ولی تغییرات در محیط رقابتی باعث تغییر دیدگاه شرکتها نسبت به ادغام عمودی شده است .دلیل اولیه برای این تغییر جهت عبارت است از:
نیاز به انعطاف پذیری توانایی برای مواجهه با رقبای بیشتر در عرصه جهان و عقب نماندن از تغییرات در فناوری.بدین منظور برای برآورده شدن چنین نیازهایی استراتژی هایی مطرح شده اند،نمونه آن استراتژی تأمین منابع از خارج از سازمان است.(fatehi ،1996)
تأمین منابع از خارج سازمان(outsourcing) یعنی اینکه کالاها و خدماتی که قبلا در داخل سازمان تهیه می شد ، از دیگران خریداری شود و از خدمات آنان استفاده گردد.سازمانها برای انجام فعالیتهای سازمانی خود، یک یا ترکیبی از استراتژی های سه گانه زیر را میتوانند به کار بگیرند: - انجام فعالیتها در درون سازمان
- انجام فعالیتهای سازمان با مشارکت سایر سازمانها
- واگذاری بعضی از فعالیتها به بیرون سازمان
تأمین منابع از خارج از سازمان،برون ریزی فعالیتها، درون ریزی فعالیتها، استفاده از خدمات دیگران و منبع یابی خارجی همه یک مفهوم را بیان میکنند،یعنی واگذاری برخی از فعالیتهای سازمان به بیرون از آن.در سازمانهای امروزی سودآوری ،کاهش هزینه ها، رقابت،کیفیت، تخصص،سرعت و ... از مسائل حیاتی جهت بقاء شرکتها و سازمانها به منظور رسیدن به اهداف میباشند.